- تبصره - http://tabsereh.com -

فلسفه حقوق(فقه و سیاست)+صوت

دومین نشست از سلسله نشست‌های پیرامون فلسفه حقوق(فتح باب)

گفتارهایی در فلسفه سیاست
(فقه و سیاست)

با سخنرانی دکتر داوود فیرحی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

برگزار شده توسط کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران –۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

جهت دریافت بخش اول سخنرانی کلیک کنید

جهت دریافت بخش دوم سخنرانی کلیک کنید