براده‌ها:

غریبی که پر فتنه باشد سرش
میازار و بیرون کن از کشورش

و گر پارسی باشدش زادبوم
به صنعاش مفرست و سقلاب و روم

هم آن جا امانش مده تا به چاشت
نشاید بلا بر دگرکس گماشت

که گویند برگشته باد آن زمین
کزو مردم آیند بیرون چنین

 «بوستان سعدی، باب ۱، ص۲۱۳»

____________
پ.ن.
 شیخ اجل سعدی شیرازی هم گویا دستی بر سیاست جنایی و کیفرشناسی داشته است!

 

بیشتر ...